Bayilik Sözleşmesini İndirİNOMAKSBAYİ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Bir tarafta MahmutbeyMahallesi Bereket Sokak No: 6 Bağcılar / İstanbul adresinde mukim İnomaksBilişim Elektronik İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra İNOMAKS olarakanılacaktır) Diğer tarafta ………………………………………................….…………………………………………………………….………………………..

.……………………………………………………………………………………………………………………….……….adresinde mukim

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..

(Bundan sonra BAYİolarak anılacaktır.) Aşağıdaki şartlarla anlaşarak bu sözleşmeyiimzalamışlardır.

2. SÖZLEŞMEKONUSU

İşbu sözleşme;İNOMAKS’ ın BAYİ ile arasındakiticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

3. TANIMLAR

Bayi Kawai:İnternet ortamında www.bayikawai.com adresinden ulaşılan, BAYİ’ ninözel şifre ile girebildiği; sipariş, cari hesap, ödeme, iade ve arızalı ürünişlemlerinin takibini yapabildiği İNOMAKS tarafından kullanılan vegeliştirilen toptan ticaret sitesidir.

İkinciadrese sevk: BAYİ’ nin merkez adresi dışındaki şubelerine veyamüşterilerine gönderilmek üzere Bayi Kawai üzerinden verdiğisiparişlerin İNOMAKS tarafından bu adreslere sevkidir.

Sanal POS: İNOMAKS’ın sunduğu her türlü mal ve hizmet bedelinin internet üzerinden banka kartıveya kredi kartı ile tahsil edilmesine aracılık eden ve bankalarca desteklenen POSyazılım sistemidir.

4. FİKRİ SINAİ HAKLARI:

BAYİ, İNOMAKS’ ın yazılı izni olmadan İNOMAKS adına tescilli marka velogoların hiçbirini kullanamaz. BAYİ, BayiKawai’ de kullanılan servislerin ve yazılımların telif hakkının İNOMAKS’ a ait olduğunu, bu yazılım vesitedeki her türlü bilginin İNOMAKS’ın yazılı izni olmadan çoğaltılıp dağıtılmayacağını kabul eder.


BAYİ diğer kullanıcıların zararına haksız rekabet yaratacak şekildedavranmamayı onların iletişimini engellememeyi, alım yapma niyeti olmaksızın Bayi Kawai ortamında gösterilenstokları rezerve etmemeyi, başka kullanıcılara ve ortama zarar verici virüs,program vs. üretmemeyi, postalanması yasak mesajları postalamamayı, elde etmişolduğu herhangi bir ticari bilgiyi zarar verici şekilde kullanmamayı, rızasıile veya rıza harici başkalarına ait elde ettiği kişisel bilgileri zarar vericikötü amaçlarla kullanmamayı, kayıt etmemeyi başka adreslere göndermemeyi,ticari ve sosyal etik değerlere, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uygundavranmayı, tehdit, taciz, hakaret içeren ifadelerde bulunmamayı, şifre,kullanıcı adı seçimi, talep yazı ve mesajlarda bunlara uygun davranmayı, bugibi hallerde sorumluluğun kendisine ve kötü niyetli kullanıcılara ait olduğunuve İNOMAKS’ ın sorumluluğubulunmadığını, İNOMAKS’ ın izniolmadan Bayi Kawai hizmetleriniözel, şahsi, ticari veya başka amaçlarla kullanmamayı, herhangi bir mal veyahizmet ticareti yapmamayı, buna yönelik kampanya, mesaj, anket, yarışma, davet,promosyon, teklif, zincir mektup ve reklam faaliyetlerinde bulunmamayı, böylesidurumlarda İNOMAKS’ ın tek taraflıolarak akdi fesih edebileceğini, kabul eder.

 

5. TÜKETİCİHAKLARI:

BAYİ’ nin,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ve bu amaçla çıkanyönetmelik ve tebliğe aykırı davranışları nedeniyle oluşacak hukuki ve cezaisorumluluk tümü ile BAYİ’ ye aittir.

İNOMAKS nihaitüketiciye kanuni teselsül veya müşteri memnuniyetini sağlamak için herhangibir ödemede bulunmak zorunda kalırsa, bu bedeli BAYİ hiçbir kayıt ilerisürmeden talep halinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6. YASAKBEYAN VE TANITIM:

BAYİ kendisinihiçbir şekilde İNOMAKS iş ortağı veya acentesi gibi gösteremez. İNOMAKSadına bildirim ve taahhütte bulunamaz. BAYİ, İNOMAKS ile yaptığı ticaret ve işbu sözleşme nedeni ile elde ettiğiticari sır ve bilgileri hiçbir şekilde İNOMAKSaleyhine olacak şekilde kullanamaz, beyanda bulunamaz.

7. BAYİKAWAİ ŞİFRESİ VE KULLANIMI:

Bayi Kawai kullanımana şifresi, BAYİ’ ye e-posta yolu ile gönderilecek internet bağlantı adresinegirilerek BAYİ tarafından oluşturulacaktır.
Bayi Kawai kullanımı için İNOMAKS tarafından verilen müşterikodu, kullanıcı adı ve şifresi ve ayrıca BAYİ tarafından tanımlanacak ek altkullanıcı şifreleri BAYİ’ ye özel olup, kullanımından doğacak her türlü zararve sorumluluk BAYİ’ ye aittir. BAYİ, sözleşme süresince Bayi Kawai ileilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi veya kuruluşlara vermeyeceğinitaahhüt eder. Bunun tespiti halinde İNOMAKS, Bayi Kawai şifresiniiptal edebilir ve sözleşmeyi fesih edebilir. BAYİ, Bayi Kawai kullanımısırasında yasalara ve genel ahlaka aykırı içerik, mesajlar ve yazılımlargöndermemeyi kabul eder.
BAYİ, Bayi Kawai servislerinin güvenliğini sarsıcı kullanım vedavranışlarda bulunursa meydana gelen ve /veya muhtemel zararlardan sorumludur.
BAYİ, yeterli güvenlik önlemlerini almamasından dolayı veya bilgilerin İNOMAKSharicinde başka şahısların eline geçmesinden İNOMAKS’ ın sorumluolmadığını, hizmet kullanımı sırasında elde edilen bilgilerin ve internetüzerinden gelen her tür verinin BAYİ rıza ve isteği ile talep edilmiş olduğunu,bunların BAYİ bilgisayarlarında ve sistemlerinde yaratabileceği arıza, bilgikaybı vb. sorumluluğun BAYİ’ ye ait olduğunu, bundan dolayı İNOMAKS’ dan tazminat talep hakkı bulunmadığınıkabul eder. Elektronik ortamda BAYİ kendisine verilen şifre ile yapacağıişlemlerde onay butonuna basmakla verdiği sipariş ve bilgilerin doğru gerçek veserbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur.

8. BAYİKAWAİ ÜZERİNDE ÜRÜN TEŞHİRİ, FİYAT STOK BİLGİLERİ VE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI:

Fiyat vs.gösterilerek sergilenen ürünler, stoklarla sınırlı olarak öneri niteliğitaşımaktadır. İNOMAKS, fiyatı vs.teşhir etmekle birlikte stokta bulunmayan ürünleri verip vermemekte serbesttir.İNOMAKS stokta bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir veya stokdurumuna göre kısmen yapabilir veya siparişi iptal ederek, ödeme yapılmış isesipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
İNOMAKS Bayi Kawai’ de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellikbilgilerini değiştirme hakkına haizdir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hataoluştuğu takdirde İNOMAKS hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilirveya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.Bundan dolayı BAYİ’ nin herhangi bir talebi olamaz.

9.BAYİKAWAI ÜZERİNDEN SİPARİŞ:

BAYİ,siparişlerini İNOMAKS’ ın belirleyeceği biçimlerde verir. BAYİ Bayi Kawai sistemi üzerinden şifre ilegiriş yaparak sipariş verebileceği gibi müşteri temsilcisini arayarak kimlikdoğrulama yöntemiyle de sipariş verebilir . İNOMAKS sipariş tutarı konusundaasgari sınırlamalar koyabilir. BAYİ ikinci adrese sevkiyat siparişlerini BayiKawai’ yi kullanarak vermek zorundadır. Bu siparişler verilirkensiparişlerin hangi tanımlı sevk adresine teslim edileceği Bayi Kawai’ denseçilecektir.


 

10. TEKLİFUSULÜ SATIŞ:

Teklif usulüsatış İNOMAKS’ ın günlük olarakbelirlediği ürünlerde BAYİ’ lerden ürünün normal fiyatının altında tekliftoplayarak yine İNOMAKS’ ınbelirlediği adet ve hedef fiyat üzerinden kampanyalı satışın yapılmasıdır.Teklif usulü satış koşulları Bayi Kawai’de belirtilmiştir.

11. OUTLETSATIŞ:

Outlet satış, Bayi Kawai üzerinden kutusu hasarlı,tamir görüp yenilenmiş (refurbished), kullanılmış ve benzeri eksik veya kusurubulunan ürünlerin satışının yapılmasıdır. Aynı model ürünlerin kusur durumunagöre farklı fiyatlandırılması İNOMAKStasarrufundadır. İNOMAKS, outletürünlerine garanti verip vermemekte serbest olduğu gibi garanti vermesi halindegaranti koşullarını belirleme yetkisine de sahiptir.

12. İKİNCİADRESE SEVK:

BAYİ, buanlaşma ekinde veya anlaşmayı imzaladıktan sonra İNOMAKS’ a Ek-2’ de yeralan formu tüm BAYİ şubeleri / müşterileri için ayrı ayrı olacak şekilde,antetli kağıda basılı, eksiksiz doldurulmuş ve BAYİ yetkilisi tarafındanonaylanmış bir biçim de gönderecektir. Sözleşme ve kaydedilecek ilk adreslereait dökümanın BAYİ tarafından orijinalinin gönderilmesi zorunludur. Sonradanilave edilecek adresler için yine Ek-2’ deki form aynı şekilde doldurulupkargo, posta ya da fax yoluyla veya elden İNOMAKS’ a ulaştırılacaktır.BAYİ bu şekilde İNOMAKS’ ın belirleyeceği sayıda adres tanımlatabilir.
Bu başvuru sonuçları İNOMAKS tarafından en geç bir iş günü içinde kabulya da reddedilecek ve sonuç BAYİ’ ye İNOMAKS tarafından bildirilecektir.Bu şube / müşteri adreslerinin değişmesi durumunda yine aynı formla yeni adresibildirmek ve eski adresin iptali için faks ya da e- posta ile müşteritemsilcisine bilgi vermek zorundadır. Bu bilginin geç ya da eksik verilmesi durumundadoğabilecek her türlü zararın tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır.

13. İKİNCİADRESE TESLİM DE SORUMLULUK:

BAYİ’ nin  şubesi veya müşterisinin elemanlarının adres ve kimlik bilgilerini yanlış vermeleriveya teslimatta bu nedenlerle hukuki geçersizlik, malın çalınma veyadolandırılma veya başka nedenlerle zayi edilmesi hallerinde veya sipariş edilenürünlerin taşınması, yerleştirilmesi, teşhir, satış ve kurulum sırasındaürünlere ve 3. şahıslara verecekleri herhangi bir zarardan dolayı İNOMAKS’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını, bu zararlardan dolayı bizzat BAYİsorumlu olacağını kabul eder. BAYİ, kendi sorumluluğundaki bir ödemenin her nesebeple olursa olsun İNOMAKStarafından ödenmesi halinde bu bedeli derhal İNOMAKS’ a ödeyeceğini kabulve taahhüt eder.

14. HATALI ADRESE SEVK:

Bayitarafından bu sözleşme ve eklerinde belirtilen usullerle aykırı bir şekildehatalı kargo adresi bildirilmesi nedeni ile alıcıya teslimat yapılmasıdurumunda İNOMAKS’ a geri iade olan malın kargo masrafları BAYİtarafından karşılanır ve bedel BAYİ hesabına borç kaydedilir.

15. NAKLİYE – TESLİMAT, SEYİR RİSKİ:

Kargo teslimfişinin veya irsaliyenin imzalanmış olması ile BAYİ malları (ve faturayı)teslim almış kabul edilecektir. Eğer siparişin ulaştırılmasında İNOMAKS sevkiyatıkullanılacaksa kargo fişi yerine İNOMAKS Satış İrsaliyesi veyaİrsaliyeli Fatura ile imza karşılığı teslim gerçekleşecektir. Teslimat anındairsaliye veya irsaliyeli fatura içeriğinde bir eksiklik, kolide bir hasar ya dabandı açılmış olması durumunda koliyi teslim almadan önce kargo/sevkiyatyetkililerine tutanak tutturulmalı ya da ürünler hiç teslim alınmamalıdır.Teslim alındıktan sonra BAYİ bu konuda hiçbir hak iddia etmeyecektir. Bayinin merkezidışında bildireceği ikinci adreslere yapılacak teslimatlar içinde bu maddehükümleri geçerlidir. İNOMAKS deposunda teslimlerde teslim alacak kişiveya kişiler, sipariş sırasında kendilerine verilecek sipariş numarasınıbildirerek ürün(leri) teslim alabilirler. İNOMAKS gerek gördüğü takdirdeher tür ek bilgi ve belge ve güvence isteyebilir. Bunların temin edilmemesihalinde İNOMAKS’ nın malı teslim etmeme ve siparişi iptal etme yetkisivardır.
Nakliye ve kargo masrafları BAYİ’ ye aittir. Ancak İNOMAKS nakliye vekargo masraflarına katkı sağlayabilir. Ancak katkı payı sağlanması müktesep hakoluşturmaz. İNOMAKS, sağladığı katkı payından her zaman vazgeçebilir,nakliye veya kargo bedelini ürünlerle birlikte veya ayrıca BAYİ’ ye faturaedebilir.

16. ARIZALIAYIPLI ÜRÜN İADESİ :

Ürünlerdearıza ve ayıplara ilişkin yasal süreleri içinde tespit ve bildirimleriyapılması halinde İNOMAKS bu ürünü iade alarak yeni ürün ile değiştirir.Ürün iadesine ilişkin prosedür aşağıdaki gibidir.  BAYİ bu düzenlemenin aksine farklı bir prosedüruygulayamaz.

İade Esasları:

İnomaks' a ürün iadesi ile ilgilikurallar aşağıda özetlenmiştir. Bu kuralların amacı, ürün iadesinin müşteri ve İnomaks için en kolay ve sorunsuzşekilde yerine getirilmesidir.

- Öncelikle İnomaks satış depolarından ürün ya daürünler siz ya da müşterinize ulaştığında, mutlaka kontrollerinin yapılmasıgerekmektedir.

- Ürünkolisinde hasar var ise, ürünler teslim alınmadan, teslim yapan kurum (Kargoşirketi ya da sevkiyat elemanı) ile ürünün ya da ürünlerin sorunu ile ilgilitutanak tutulması gerekmektedir.

- Orijinalolmayan kutu, tek bir noktaya gidecek olan küçük ebattaki ürünlerin toplandığıkutu anlamına gelmektedir. Sipariş edilen bu tür ürünler, fatura ile mutlakakontrol edilmelidir.

-  Ürünün iade alınıp alınmaması kararı tamamen İnomaks' ın insiyatifindedir. İadealınmak üzere kabul edilen tüm ürünler orijinal ambalajı ve standartaksesuarları ile iade edilmelidir. İade faturası keserken, iade faturasıtutarı, satış faturasındaki TL tutarı ile aynı olmalıdır. İade sırasındaambalaj ve / veya standart aksesuarlarının eksik ya da hasarlı olmasıdurumunda, İnomaks fatura tutarının %10 ya da üzeri oranda eksik ya da hasaraistinaden fatura kesecektir.

- İadeedilecek ürünlerin sarf malzemeleri (şerit, mürekkep kartuşu, toner, kağıt,v.b.) orijinal ambalajında ve kullanılmamış olarak iade edilmelidir.

-  Ambalajı açılmış ve/veya lisans anlaşmasıkullanılmış olan yazılım ürünleri iade alınmamaktadır.

-  Kargo ile gönderilen iadelerin kargo bedelimüşteri tarafından ödenir. İnomakstarafından kargo ile müşteriye hatalı gönderilen ürünlerin iade edilmesihalinde kargo bedeli İnomakstarafından ödenir.

-  Sipariş üzerine getirilen ürün, iade alınmaz.

- İnomaks tarafından kargo ile müşteriyegönderilen ürünün iade edilmesi halinde, İnomaks'ın gönderdiği kargo firması ile ürünün iade edilmesi gerekmektedir. Diğer kargofirmalarıyla yapılan gönderilerde sorumluluk müşteriye aittir.

 

17. VADEFARKI:

BAYİ, İNOMAKS’ a olan borçlarını zamanındaifa edeceğini, ödemelerini vadesinde yapmadığı takdirde ayrıca bir bildirimeveya temerrüt şartlarını oluşturmaya gerek kalmaksızın ödemenin geciktiği hergün için vade tarihinden itibaren aylık %2 üzerinden hesaplanacak vade farkıödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İhtirazi kayıt ileri sürülmesine gerekkalmaksızın BAYİ tarafından yapılacak ödemeler öncelikle temerrüt faizine vevade farkına mahsup edilecektir.

 

18. KREDİKARTI İLE ÖDEME – SANAL POS İŞLEMLERİ USUL VE KURALLARI:

BAYİ, BayiKawai üzerinden kullanacağı sanal POS işlemindeki kredi kartı ödemetalimatını eksiksiz doldurmayı ve ekinde istenen belgeleri tam ve gerçeğe uygunolarak vermeyi kabul eder. BAYİ, istenilen evrakların İNOMAKS’ averilmemesinden veya eksik veya gerçeğe aykırı verilmesinden dolayı doğacak hertürlü zarardan sorumlu olacağını kabul eder.
BAYİ cari hesabına alacak kaydedilecek her türlü kredi kartı ödemelerinde İNOMAKS’ın bankalara yapmak zorunda kalacağı geri ödemeleri, İNOMAKS’ ın carihesabına İNOMAKS’ ın belirlediğipara biriminden ödemeyi taahhüt eder. Kredi kartı ile yapılan ödemelerdeki tümbanka komisyon vergi vs. ücretleri BAYİ’ ye aittir.

19. ÖDEMELER:

Ödemeler peşinolarak yapılacaktır. Ancak İNOMAKS,BAYİ’ ye vade de uygulayabilir. Vade tanınması halinde bununla ilgili hususlarfaturada belirtilecektir. Havale ile yapılan ödemelerdeki tüm banka komisyonvergi vs. ücretleri BAYİ’ ye aittir.

20.MUTABAKATLAR:

BAYİ, ay sonuitibarı ile cari hesap mutabakatı için Bayi Kawai’ de yayınlanan carihesap ekstresini inceler ve takip eden ayın 15’ ine kadar varsa itirazını veitirazına konu belgeleri yazılı, elektronik posta ya da faks yoluyla İNOMAKS’a bildirir. İNOMAKS’ a itiraza ilişkin bir bildirim yapılmadığında BayiKawai’ de bulunan cari hesap ekstresini kayıtsız şartsız kabul etmişolacağını BAYİ kabul ve taahhüt eder.

21. MUACCELİYET:

BAYİ, İNOMAKS’ a olan fatura borçları, vermişolduğu kambiyo evrakları ve/veya sözleşmeden kaynaklanan herhangi borcunusüresi içinde ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde bütün borçlarının muaccelolacağını ve herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın bunları bir keredenakden ve defaten ödeyeceğini, İNOMAKS’ın mevcut teminatlarından bunları derhal mahsup etme yetkisi bulunduğunu kabulve taahhüt eder.

22. TEMİNAT:

BAYİ her türlükredi kartlı alışveriş, sanal POS sisteminin kullanımı veya kredili çalışma vesözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin teminatı olarakişbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte İNOMAKS’ın belirleyeceği oranda kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubunuve/veya mukabili değerde teminatlarını vermekle yükümlüdür. İşbu teminat,sözleşmenin geçerli bulunduğu sürece İNOMAKS’ da kalacak ve tümilişkilerin sona erdirilerek hesabın tasfiyesini müteakip BAYİ’ ye iadeedilecektir.
İNOMAKS, BAYİ’ nin cari hesap işleyişini ve risklerini de dikkate alarakher zaman ek teminat talep edebilir, teminatların miktar ve türünübelirleyebilir. Teminatın ve/veya ek teminatın en geç istenildiği tarihtenitibaren 10 gün içinde ve sipariş verilmiş ise mutlaka sevkiyattan öncesağlanması gerekir. Teminat süresinde verilmediği takdirde İNOMAKS sözleşmedendoğan yükümlülüklerini süreli veya süresiz, tamamen veya kısmen askıyaalabilir, sevkiyatı durdurabilir, siparişi iptal edebilir veya bu nedenlesözleşmeyi fesih ederek mevcut alacaklarını mevcut teminatlardan mahsup ederekalabilir.

23.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

İşbu sözleşmetaraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiş olup süresizdir.

 

 

 

24. FESİHHALLERİ:

Taraflardanher biri 30 gün öncesinden usulüne uygun bildirimde bulunmak kaydı ile işbusözleşmeyi feshedebilirler.
İNOMAKS her hangi bir yükümlülük altına girmeksizin dilediği zaman BayiKawai sistemini süreli veya süresiz olarak durdurabilir. BAYİ işbu sözleşmedahilinde belirlenen yükümlülüklerden herhangi birini kısmen veya tamamenyerine getirmediği takdirde veya İNOMAKS yazılı bildirimde bulunmaksureti ile BAYİ’ nin bu sözleşme kapsamında sipariş verme yetkisini iptal etmeve/veya sözleşmeyi herhangi bir önele gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkınasahip olacaktır.
BAYİ’ nin vefatı veya fiilen işinde çalışmasına engel olacak sebeplerinzuhurunda, mirasçıları ile işbu sözleşmeyi devam ettirip ettirmemekte İNOMAKStamamen serbesttir.
Taraflardan birisinin ticareti terk, tasfiye, iflas, konkordato, borç ödemedeacze düşme durumlarında diğer taraf ayrıca ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyifeshedebilir.

25. GEÇERLİADRESLER ve TEBLİGAT HÜKÜMLERİ:

Taraflar, busözleşmedeki adreslerini geçerli tebligat adresi olarak belirlemişlerdir.Taraflardan birisinin adres değişikliğini diğer tarafa yazılı olarakbildirmemesi halinde bu sözleşmedeki adreslere gönderilecek tebligatlar,tebligatın ilgili adrese ulaştığı tarihte muhataba yapılmış sayılacaktır. İNOMAKS, adres değişikliğini Bayi Kawai ve/veya kendi internetsitesinden de duyurabilir.

26.HAKLARIN SÜREKLİLİĞİ:

Taraflardanherhangi birisinin sözleşmede kendine tanınmış olan hak ve yetkilerinden birkısmını kullanmamış olması hiçbir zaman bu hakkından feragat ettiği anlamınagelmez.

27. GENELHÜKÜMLER

Bu sözleşmedebulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgiliyasal mevzuat uygulanır. Sözleşme maddelerinden herhangi birinin yasal düzenlemelernedeni ile iptali veya geçersiz hale gelmesi durumunda diğer maddeler ilebirlikte sözleşme yürürlükte kalır.

28. YERİNEGEÇME

İşbu sözleşmetaraflar arasında önceki tarihlerde başkaca yapılmış sözleşmeler var isebunların yerine geçer. Tarafların önceki sözleşmelerden kaynaklanan hak vealacaklarını talep hakları saklıdır.

29. ONAY

İşbusözleşmeyi imzalayan taraflar temsil ettikleri şirketlerin yetkilisi olduklarıibraz ettikleri sirküler mucibince kabul edilirler.
İmzada hazır bulunan ve sözleşmeye imzalarıyla hayat veren taraf temsilcileri,oluşacak imza ve evrak karışıklığından bahisle imza ve belge içeriklerineitirazda bulunamazlar. Bu halde İNOMAKS’ ın elinde sözleşme suretleriesas belge sayılır ve bu belgeye göre değerlendirme yapılır.

30.SÖZLEŞMENİN İMZASI:

İşbu sözleşme30 ana madde ve 2 nüsha olarak ……. /……./20….... tarihinde tanzim ve imzaedilmiştir. Taraflar arasında çıkacak ihtilafların çözümünde İstanbulMahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

BAYİ  

Kaşe veYetkili Adı-Soyadı ve İmzası

 

 

[EK-1]

 

İNOMAKSBAYİ BAŞVURU FORMU

FirmaBilgileri:

TicariUnvan:                    …..................................................................................................................

Telefon:      0(...........)     ………………………………....................................
Fax:             0(...........)      ………………………………....................................

Fatura Adresi:                  ...................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
Posta Kodu:                      .........................                       Şehir:        ....................................................

Vergi Dairesi:                    ........................     VergiNumarası:        ....................................................

Ek Bilgiler :

Çalışan sayısı:     ……………………..   Aylık ortalama Ciro: …………………...............................
Çalıştığınız firmalar :         .….………………………………………………………………………………………………………………….

İş Yeritipi :   Ofis(büro)             Home Ofis                 Mağaza   

BaşvuruSahibinin:

Adı Soyadı:          ................................................................................................................................Unvanı:                ….............................................................................................................................
E-Mail:                           ................................................................................................................................

NOT: Başvurusonrasında Yönetici Kullanıcı Adı ve Yönetici Şifresi bu mail adresinegönderilecektir.

Yapmışolduğunuz havale / Eft ödemelerinin güvenli bir şekilde kayıt edilebilmesi içinaşağıdaki alanlara banka IBAN bilgilerinizi girmenizi rica ederiz .

TRY                        …………………………………………………………………………………………………………………….

USD                       …………………………………………………………………………………………………………………….

EUR                       …………………………………………………………………………………………………………………….

Tarih:                   ........../.........../..................
Şirket:                  …….......................................................................................................................
Yetkili:                 .............................................................................................................................

İmza ve Kaşe:

[EK-2]

FARKLI ADRES FORMU

Firma Adı : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Teslim AlmaYetkilisinin

Adı Soyadı : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TC Kimlik No :………………………………………………………………………………..

Adres (Tam veaçık olmalıdır) : …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

İlçe :……………………………………………… İl :…………….………………………………….. Posta Kodu : ……………………..

Telefon                               : ………………………………………………………………………………..

GSM : Tarih        : ………………………………………………………………………………..

E-mail Adresi     : ………………………………………………………………………………..

 

Yukarıdakimlik bilgilerimin yer aldığı üz ere .....................................................................Bayiye İNOMAKS tarafından gönderilmiş emtia/kargoyu teslim almayayetkili kılındığımı, bununla ilgili her tür sorumlulukları üstlenmiş olduğumu,ilgili teslimat evrakını imzalayarak teslim almaya ve irsaliye ve faturaları veemtiayı tarafıma yetki vermiş olan firma adına aldığımı/alacağımı kabul, beyanve taahhüt ederim.

 

TESLİM ALMAYETKİLİSİ İMZASI:

Yukarıdabildirmiş olduğumuz şahsın şirketimiz adına gönderilen emtia/kargoyu teslimalmaya yetkili kılındığını ve ilgili tüm sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu,yetkili tarafından teslim alınan emtia/kargo ve evrakın tarafımızca alınmışkabul edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

ŞİRKETKAŞESİ VE İMZA :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[EK‐3]

İLETİŞİM BİLGİLENDİRME FORMU

Firma Adı : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres (Tam veaçık olmalıdır) : ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

İlçe :………………………………………………İl :………………………………………………….. Posta Kodu : ……………………..

YetkiliAd‐Soyad : ………………………………………………………………………………….

E postaadres(ler)i : ………………………………………………………………………………

                                   ………………………………………………………………………………

CepTelefon(lar)ı : …………………………………………………………………………………

 

 

Yukarıdakiyazılı olan iletişim bilgilerimin tamamı üzerinden İNOMAKS' ın ve dağıtıcısıolduğu tüm markaların bilgilendirmelerini, özel tekliflerini, kampanyalarını,e‐bültenleri, etkinlik davetlerini, web etkinliği davetlerini, tanıtım vepazarlama faaliyetlerini, hizmet ve ürünler ile ilgili yapılacak duyurularıe‐posta, sms ve diğer ileti yollarıyla almayı peşinen kabul, beyan ve taahhütederim.

 

 

 

ŞİRKET KAŞESİ VE İMZA :